Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις)

Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις)

Δημοσίευσηαπό Vasiliki » 26 Οκτ 2015, 11:09

Συνάδελφοι καλημέρα ,
στις περιπτώσεις που έχουμε χορηγήσει ρύθμιση βάσει του Ν. 4321/2015 (100 δόσεων) και η βασική οφειλή είναι κάτω από 5.000,00 αυξάνεται το επιτόκιο από 3% ετησίως σε 5% αν δεν πληρούν σωρρευτικά τις προϋποθέσεις ή έχει εφαρμογή η διετής αναστολή για την απόδειξη οικονομικής αδυναμίας ; Πως τους ενημερώνουμε όλους αυτούς; Ευχαριστώ!!!!
Vasiliki
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 22 Οκτ 2015, 23:24

Re: Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις

Δημοσίευσηαπό Konstantinos Mpagkos » 03 Νοέμ 2015, 11:30

Άρθρο ΔήμοςΝΕΤ 02.11.2015:

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή στη ρύθμιση Ν.4321/15

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 15 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4321/15 με τις οποίες ρυθμίζονται οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/15.

Έπειτα από την ανωτέρω αντικατάσταση η παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4321/15 έχει ως εξής:
«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.
Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»

Τα σημεία στα οποία χρήζουν προσοχής έπειτα από την παραπάνω αντικατάσταση είναι τα εξής:

1.Αύξηση επιτοκίου- Ισχύον επιτόκιο
Αυξάνεται το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές το οποίο πλέον υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Υπενθυμίζουμε ότι η προϊσχύουσα διάταξη προέβλεπε ότι οι βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του Ν.4321/15, επιβαρύνονταν με τόκο που ανερχόταν σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως ήτοι 0.25% ανά μήνα (ΠΟΛ 1080/2015)

Συνεπώς η επιβάρυνση αφορά πλέον όλες τις οφειλές, δηλαδή και αυτές που ανέρχονται σε ποσό κάτω των 5.000€.

Το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, που έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015. (ΠΟΛ 1226/09.10.2015)

Μπορείτε να βλέπετε το ισχύον επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ στον παρακάτω σύνδεσμο της τράπεζας της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Sta ... tokia.aspx
στην τρίτη στήλη με τίτλο Δημοπρασίες Σταθερού Επιτοκίου-Σταθερό Επιτόκιο, όπου φαίνεται συγκεκριμένα ότι το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ από τις 10.09.2014 ορίζεται σε 0,05.

2. Οφειλές στις οποίες υπολογίζεται το νέο επιτόκιο
Κατά την περίπτ.γ της παρ.15 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 η ανωτέρω νέα επιβάρυνση όπως αυτή διαμορφώνεται έπειτα από την τροποποίηση του Ν.4321/15 από το Ν.4336/15 ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του Ν.4336/15 (ημερ.δημοσ. 14.08.2015).

Συνεπώς θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή την 15.10.2015. (ΠΟΛ 1226/09.10.2015)

3. Αξιολόγηση προϋποθέσεων για εξαίρεση οφειλέτη από επιβαρύνσεις
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4321/15 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περίπτ.α της παρ.15 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15
«Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη»

Για τους δήμους η άμεση επιβεβαίωση των προϋποθέσεων αυτών από το σύστημα της εφορίας, δεν είναι δυνατή, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση από τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.
Συνεπώς δημιουργείται ένα πρακτικό ζήτημα σχετικά με την ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων και την προσκόμιση από τους ίδιους τους υπόχρεους ορισμένων δικαιολογητικών, προκειμένου να εξαιρεθούν από την επιβάρυνση.

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω προϋποθέσεων από το Δήμο προτείνεται η υποβολή κάποιων δικαιολογητικών με τα οποία θα πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:
αα. Για την απόδειξη του οφειλέτη ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα:

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

ββ. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ
Προβλήματα έχουν προκύψει κατά την αξιολόγηση αυτής της προϋπόθεσης, καθώς η αντικειμενική αξία των ακινήτων δεν προκύπτει από τη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης (Ε9), καθιστώντας έτσι δύσκολη την επαλήθευση πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής.

Ωστόσο με την παρ.4 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 29.10.2015, αντικαθίσταται η περίπτ. ββ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4321/15 και τροποποιείται η προϋπόθεση για την απαλλαγή από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής επί βασικών συνολικών οφειλών μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4321/2015, σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας (μέχρι 150.000 ευρώ), ώστε να λαμβάνεται υπόψη, αντί της αντικειμενικής αξίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.ΦΙ.Α., βάσει της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Για την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού εντύπου του ΕΝΦΙΑ στο οποίο προσδιορίζεται η αξία της ακίνητης περιουσίας για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου.

γγ. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη
Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται με την υποβολή από τον οφειλέτη του εντύπου Ε1.

4. Διαδικασία ενημέρωσης οφειλετών

Προκειμένου οι οφειλέτες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και την εξαίρεσή τους από την επιβολή προσαυξήσεων, απαιτείται η ενημέρωσή τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την έκδοση ανακοίνωσης από το Δήμο και ανάρτησή της στο δημοτικό κατάστημα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για τους λοιπούς οφειλέτες οι οποίοι είτε δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά, είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα επιβάλλεται το κατά τα ανωτέρω οριζόμενα επιτόκιο το οποίο θα υπολογίζεται για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή.

Πηγή : http://www.dimosnet.gr
Konstantinos Mpagkos
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 27 Οκτ 2015, 08:38

Re: Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις

Δημοσίευσηαπό fotinikal » 03 Νοέμ 2015, 12:09

Δες το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. με αριθμό οικ.39759/1983/27.10.2015.

Το έγγραφο λέει για τη ρύθμιση του Ν.4321/15 για τις ασφαλιστικές οφειλές αλλά λογικά θα ισχύει αναλογικά και για τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς τους ΟΤΑ.

Παραθέτω ένα κομμάτι του εγγράφου που λέει τα εξής:
«Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ, η οποία έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, αυτή απαλλάσσεται από το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον, εντός διμήνου από τη δημοσίευση του Ν.4336/15 δηλαδή έως 14/10/2015, προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι:
α) ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο,
β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη,
γ) η ακίνητη περιουσία του, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) δεν υπερβαίνει σε αντικειμενική αξία το ύψος των 150.000 ευρώ.»

Άρα υποθέτω ότι για τις 100 δόσεις θα πρέπει ο οφειλέτης αντίστοιχα να έχει προσκομίσει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4321/15 που να αποδεικνύουν ότι
α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
β. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
fotinikal
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 23 Οκτ 2015, 10:11

Re: Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις

Δημοσίευσηαπό liontas » 05 Νοέμ 2015, 08:52

Υπάρχει και ενα επιπλέον ζήτημα: ο τρόπος υπολογισμού των πρόσθετων προσαυξήσεων. Οι εταιρίες δίνουν τριπλή επιλογή:
α)Μηνιαία προσαύξηση
β)Αναγωγή σε ετήσια βάση
γ)Προοδευτικά μειούμενο ποσό κεφαλαίου.

Το πρόβλημα είναι ότι κάθε τρόπος βγάζει διαφορετικό τελικό ποσό, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Οι ΔΟΥ ακολουθούν τον γ τρόπο.
Εμείς οι Δήμοι τι θα επιλέξουμε?
liontas
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 03 Νοέμ 2015, 21:12

Re: Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης βάσει Ν. 4321/2015 (100 δόσεις

Δημοσίευσηαπό dimos » 05 Νοέμ 2015, 11:04

Πιστεύω ότι το πιο ορθό και ασφαλές είναι να ακολουθηθεί ο τρόπος της Δ.Ο.Υ.
Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μια διάταξη που αφορά κατ’ εξοχήν το δημόσιο και από σπόντα εντάχθηκαν οι δήμοι σε αυτή.
dimos
 
Δημοσιεύσεις: 19
Εγγραφή: 28 Απρ 2015, 14:41


Επιστροφή στο ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron